Stránka letáku XXXLutz – Být věrným zákazníkem se vyplatí – str. 34

Tento leták platí do 31. 7. 2024.


Leták je v kategoriích: Nábytek


Tento leták platí do 31. 7. 2024.

Přepis textu:

Informace o zpracování osobních     údajů v rámci zákaznického programu     a marketingových aktivit XXXLutz     1. Předmět smlouvy a registrace     - 1.1. XLCZ Nábytek s.r.o. (XXXLutz") poskytne registrovaným uži-     vatelům (zákazníkům") svůj věrnostní program včetně XXXL hit     karty. Následující podmínky upravují poskytnutí a používání tohoto     věrnostního programu.     -1.2. Vyplněním údajů při registraci, podepsáním registračního     formuláře a přijetím těchto podmínek uzavírá zákazník smlouvu     o bezplatném využívání služeb a výhod, včetně ustanovení těchto     podmínek. Dodatečné nebo jiné změny musí být provedeny písemně.     - 1.3. Vystavení může být odmítnuto bez udání důvodu.     2. Služby a výhody XXXL hit karty     -2.1. Služby a výhody: Zákazníci dostávají exkluzivní individualizo-     vané výhody a služby společnosti XXXLutz a jejích partnerů. Mezi     tyto výhody patří:     • exkluzivní výhody se speciálními cenami a nabídkami;     • roční bonus za nákupy, jak je popsáno v bodě 2.3 těchto podmínek;     exkluzivní a individualizovaná nabídka služeb (např. pronájem     dodávek, šití);     • narozeninové překvapení;     • exkluzivní individualizované poukázky např. do XXXLutz     restaurace - XXXLutz restaurace se nacházejí pouze v Praze a Brně;     • slevová knížka XXXL hit karta;     • exkluzivní soutěže;     • individualizované e-mailové newslettery a další marketingová     komunikace exkluzivních služeb v rámci XXXL hit karty, jak je     popsáno v bodě 2.2 těchto obchodních podmínek (,,newsletter")     průzkumy spokojenosti s vašimi nákupy u XXXLutz a průzkumy     stylu vašeho interiérového designu;     • další podobné služby a výhody.     -2.2 Newsletter: XXXL newslettery jsou přizpůsobeny zákazníkům     (především údaji z IP adresy, o používání newsletteru, průzkumy,     uplatněnými kupóny, údaji cookies, údaji o nákupech, prodejními roz-     hovory, chováním u poskytovatelů třetích stran - zejména v mobilní     aplikaci). Společnost XXXLutz využívá tato data k individualizaci     newsletteru ve chvíli, kdy zákazník při nákupu nebo při procházení     internetu použije k přihlášení do XXXL hit karty e-mailovou adresu,     číslo hit karty či osobní účet.     Zákazníci se z odběru e-mailových newsletterů (všech nebo jen     vybraných) mohou kdykoliv odhlásit, a to kliknutím na odkaz pro     odhlášení na konci každého newsletteru nebo zasláním e-mailu na     adresu marketing@xxxlutz.cz. Odhlášení newsletterů nezahrnuje     ukončení zasílání zpráv o stavu XXXL hit karty (např. informace     o bonusu nebo změně obchodních podmínek).     -2.3 Sociální sítě: Společnost XXXLutz poskytuje zákazníkům také     individualizovanou reklamu na webových stránkách, sociálních     sítích nebo na jiných partnerských webech poskytovatelů reklamy,     založenou na jejich nákupním chování, jak je uvedeno v informacích     o ochraně osobních údajů pro XXXL hit kartu.     -2.4 Výpočet bonusu: XXXLutz vyplácí zákazníkům bonus za prove-     dené nákupy tak, jak je uvedeno v registračním formuláři. Výpočet     bonusu provádí XXXLutz, a považuje se za platný, pokud proti     němu zákazník nevznese námitku do jednoho měsíce od doručení.     Zúčtovací období a žebříček bonusů naleznete ve své slevové knížce     XXXL hit karta na straně 2. Získaný bonus je poskytován ve formě     poukázky na nákup zboží v obchodních domech XXXLutz, poukázky     do XXXLutz restaurace nebo poukázky na dárek. Je vyloučeno     hotovostní nebo bezhotovostní proplácení získaného bonusu. Pokud     z právního hlediska nebude uzavřena příslušná transakce, nebo     pokud zakoupené zboží nebylo zcela či částečně zaplaceno, vyhrazuje     si společnost XXXLutz právo zadržet a/nebo získat zpět bonusové     výpisy, bonusové poukázky a to před i po jejich vydání. To platí také     pro nesprávné zadání rezervace nebo zneužití hit karty.     - 2.5 Soutěže: Platí vždy podmínky příslušné soutěže.     -2.6 Poukazy, které zákazník obdrží v souvislosti s XXXL hit kartou,     jsou určeny pouze pro osobní potřebu příslušných zákazníků a lze     je uplatnit pouze podle podmínek příslušného poukazu. Přeprodej     nebo bezplatné předání třetím osobám nejsou možné. Pokud jsou     poukazy předány bez povolení, ztrácí platnost a jejich uplatnění     není dále možné.     3. Změny kontaktních údajů, přenositelnost XXXL hit karty     - 3.1 O změnách svých kontaktních údajů zákazník neprodleně infor-     muje společnost XXXLutz e-mailem na adresu     marketing@xxxlutz.cz nebo poštou na adresu     XLCZ Nábytek s.r.o., Pražská 135, 251 01 Čestlice.     -3.2 XXXL hit karta je osobní a nepřenosná na jiné osoby.     4. Ochrana dat     Informace o zpracování vašich osobních údajů souvisejících s XXXL     hit kartou najdete v Informacích o zpracování osobních údajů v rámci     zákaznického programu a marketingových aktivit XXXLutz.     5. Platnost smlouvy     - 5.1 Zákazník i společnost XXXLutz jsou oprávněni kdykoliv i bez     udání důvodu ukončit využívání hit karty, a to zpětným zasláním     XXXL hit karty nebo e-mailem na marketing@xxxlutz.cz. Právo na     mimořádné ukončení zůstává nedotčeno.     - 5.2 XXXLutz může hit karty kdykoliv zrušit. Platnost nabídek, vou-     cherů nebo soutěží, které jsou poskytovány jako součást hit karty,     nejsou zrušením hit karty ovlivněny, pokud podmínky příslušných     nabídek, voucherů nebo soutěží nestanovují jinak.     - 5.3. Pokud dojde k ukončení XXXL hit karty před koncem aktuálního     bonusového roku, bude vypořádání bonusu provedeno podle     ustanovení v části 2. 4. automaticky.     6. Ostatní     - 6.1 Zákony České republiky se vztahují na vyloučení kolizních norem     a prodejního práva OSN. Právní předpisy omezující volbu práva     a použitelnost závazných předpisů, zejména státu, ve kterém má     zákazník jako spotřebitel obvyklé bydliště, zůstávají nedotčeny.     -6.2 Pokud by se některá ustanovení těchto podmínek stala neúčin-     nými nebo nevymahatelnými, nemá to vliv na účinnost zbývajících     podmínek. V takovém případě se společnost XXXLutz a zákazník     zavazují nahradit neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení účin-     ným nebo vymahatelným ustanovením, které se nejvíce blíží tomu,     co je ekonomicky zamýšleno. Totéž platí pro vyplňování případných     mezer ve smlouvě.     6.3 XXXLutz je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit. XXXLutz     o tom bude zákazníka předem informovat e-mailem. Pokud změna     obsahuje nařízení v neprospěch zákazníka, má zákazník možnost tuto     změnu odporovat e-mailem na adresu marketing@xxxlutz.cz nebo     písemně do 30 dnů od obdržení oznámení o změně. Pokud zákazník     nevznese včas námitku nebo nadále využívá služby a výhody i po     obdržení oznámení o změně, považují se změněná ustanovení za     přijatá. Společnost XXXLutz na to zákazníka upozorní samostatně     v oznámení o změně.     6.4 Cookies umožňují přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu     údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu     pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho     počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlí-     žeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného     disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před     uložením „cookie".     34

×

    Sdílení