Stránka letáku magazín DEKÁČ – str. 8

Tento leták platí do 30. 6. 2023.
Tento leták platí do 30. 6. 2023.

Přepis textu:

Business Partners     organigram     BP Jihlava,     Tábor, ČB     Stanislav     Selecký     BP Digital     lelizaveta     Povkh     BP Plzeň, KV, MB,     Teplice, Liberec     David     Šimek     lů pro daný rok. Zároveň si musíme představit,     jaké přijdou v budoucnu změny, a vymyslet, jak     na to zareagujeme, abychom jako Decathlon     Česká republika zvládli přinést výsledek, ke     kterému jsme se zavázali trajektorií. Takže to-     hle je jedna větev do budoucna, přičemž dru-     há se zabývá minulostí. Což znamená analý-     za výsledků. Zároveň může jít třeba i o různé     analýzy range choice, jednotlivých rodin nebo     toho, v jakém kanálu se obratově dařilo nejví-     ce. Potom také zpracováváme různé scénáře     pro návratnost investic a podobně. Cílem je     podpořit nějakou strategii či myšlenku čísly     s propočty a zjistit, jestli dává do budoucna     ekonomicky smysl.     Takže velice zjednodušeně jde také     o finančního poradce vedoucího oddělení,     který chce udělat nějakou investici, jako     je třeba speciální showroom, a s vámi se     poradí, jestli to dává smysl, jsou na to     peníze a vyplatí se to, nebo jestli už třeba     neopakuje nějakou chybu?     Může to být vedoucí oddělení, ale teď více cílí-     me na to, aby šlo spíše o ředitele a abychom se     více bavili i o takových rozhodnutích, která mo-     hou mít nakonec daleko větší dopad. Musíme     být připraveni také na různé změny a případně     podnítit vymyšlení akčního plánu, jak se dostat     zpátky na trať, která povede do stanoveného cíle     určeného naší trajektorií. Tím si totiž v delším     časovém horizontu zajistíme ekonomicky dlou-     hodobě udržitelný business.     Mluvila jsi o sloučení lidí v týmu, kolik vás     teďka je?     Není cílem mít úplně všechny na jednom místě.     V tuto chvíli jsme tedy jako tým, který se sta-     8 DEKAC     niel     Lucie     21     17     ATHI     BP services & RE     Tomáš     Nguyen Sy     VÁ Kateři     CFO     Pablo     Pascual de Cos     BP country leader     Florian     Levieux     rá o prodejny, na dvou místech, protože stále     chceme být co nejblíže obchodům. Momentálně     máme základnu v Praze v backoffice a druhou     v Ostravě, kde jsou tři holky. Ty mají na sta-     BP Brno,     Olomouc, Zlín     Veronika     Kuchařová     BP Sustainability,     HK, Pce, Třebíč     Iveta     Bartoňová     BP Prague United     Tomáš     Vávra     BP retail leader     Lucie     Kolářová     1000     BP Ostrava Avion,     centrum, FM, Opava     Silvie     Čechmánková     rost Ostravsko, prodejny v Brně, Zlín, Olomouc,     Třebíč a k tomu Hradec Králové s Pardubicemi.     Zbytek tvořím já se třemi kluky, přičemž zod-     povídáme za zbytek míst po Česku. Potom jsou     v rámci celé části ještě další tři business partneři,     kteří dohlíží na další věci a třeba také na výsled-     ky celého Česka.     S jakými významnými problémy a těžkostmi     se setkáváte?     Problémy jsou od toho, aby se řešily, ale nejvyšší     vrchol sezóny je právě proces plánování trajek-     torie na další rok nebo případně nějaký dlouho-     dobější výhled. Snažíme se vždy najít nějakou     shodu mezi tím, co si můžeme realisticky dovo-     lit v rámci výsledků, aby to zároveň byl ambici-     ózní cíl. Celkově je to samozřejmě hodně i o ko-     munikaci.     Má podle tebe práce v Decathlonu nějaká     specifika v rámci toho, čemu se věnuješ?     K tomu upřímně nemám srovnání, protože to-     hle je pro mě první větší firma, ale podle mě to     bude mít velká specifika. Například jsem toho     názoru, že v jiných firmách bychom nepřišli tak     často do kontaktu s jednotlivými prodejnami     a nemohli být u diskuze nebo tvorby strategií.     Je to tady takové osobnější.     Co máš na Decathlonu a své práci nejraději?     Je toho víc. Jednak to propojení všeho, co jsem     měla ráda a studovala. Vůbec tu možnost po-     kračovat se sportem dál a zároveň se rozvíjet     v tom, co mě zajímá. Druhou věcí jsou určitě     lidé. Všichni jsou skvěle naladění a na stejné lo-     di, takže nic většinou není problém. Všechno     se dá vždy vyřešit s pozitivním přístupem, což     mi přijde strašně důležité a super.

×

    Sdílení