Stránka letáku Knihcentrum – str. 67

Tento leták platí do 31. 8. 2022.
Tento leták platí do 31. 8. 2022.

Přepis textu:

slova a věty, ale i obrázky, u kterých ovšem     tak nějak neřeším proporce ani perspektivy.     A tak, jak to v hlavě začne, tak to v ní i skončí.     Fantazie sice zvládne obraz vytvořit, ale ruka     jej neumí proměnit. Možná, kdybych se hodně     snažila, nakreslím sněhuláka, ale nedopadlo     by to dobře.     Je tedy veliké štěstí, že jsem se potkala     s Adolfem Dudkem, a že jeho ilustrace prová-     zejí příběhy v Cestovatelských pohádkách. To     on je ten, který všemu dává vizuální podobu     a přiznávám, že u toho díky mým neznalos-     tem zažívá mnohdy perné chvíle. Nejde totiž     pouze o obrázky doprovázející nebo znázor-     ňující text, ale jsou zde i ilustrace, které mají     význam vysvětlující a vzdělávací.     Nelze přehlédnout naučně vzdělávací cha-     rakter publikace. Které pohádkové prvky     považujete při dětském poznávání světa za     nejdůležitější?     Na každé dítě při jeho objevování světa půso-     bí asi něco jiného. Příběhy mu v tom mohou     pomáhat a posouvat ho. Myslím, že by přitom     mělo jít o radost z možnosti nechat se při po-     znávání unést fantazií. Z mého pohledu je dů-     ležitá přítomnost pohádkové postavy, do které     je dítě schopné se vžít a prožívat spolu s ní její     trable i radosti. A pak je to v Cestovatelských     pohádkách také určitá dávka magie a kouzel,     kdy věci ožívají, zvířata mluví a kouzelné zaklí-     nadlo dítě dokáže přenést kamkoli bude chtít.     Stanislava Korcová: „Práce s informace-     mi vede ke kritickému myšlení dětí, což je     velmi podstatné pro jejich další život."     Vyprávění je v knize prokládané úkoly a pra-     covními listy. Jak vznikaly jednotlivé nápa-     dy k zapojování dětského čtenáře do jejich     plnění?     Vzhledem k tomu, že pracuji řadu let jako     předškolní pedagog, je pro mě prokládání     jakéhokoliv textu otázkami a jednoduchými     aktivitami samozřejmostí. Děti předškolního     věku potřebují přijímat mnohostranné pod-     něty. Střídání aktivit různorodého charakteru     umožní dětem si nové poznatky z příběhů     zopakovat několika způsoby a lépe si je zapa-     matovat.     V posledních letech v mateřských školách     zaznamenáváme problémy se soustředěním     a pozorností dětí, právě u poslechu příběhů     Jitka Severinová Adolf Dudek Stanislava Korcová     NOVE CESTOVATELSKÉ     POHÁDKY     Nové cestovatelské pohádky     Jitka Severinová, Adolf Dudek,     Stanislava Korcová     vázaná/96 stran / 249 Kč

×

    Sdílení