Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 8

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

končící průmyslovou minulostí a nastoupil     KARIN LEDNICKÁ     novou cestu rozvoje. Stará Karviná je už teď     jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů     - a toto je podle mého názoru směr, kterým     by se region měl ubírat. To území má obrov-     skou historickou hodnotu, je tam nádherná     příroda. Byla by neodpustitelná škoda nevy-     užít této jedinečné - řekla bych přímo histo-     ŠIKMÝ     KOSTEL     rické - šance, kterou nyní Karvinsko má, aby     se mohlo úspěšně rozvíjet a aby se zdejším     lidem vrátila hrdost na svůj kraj, o kterou je     uplynulá desetiletí připravila.     románová kronika ztraceného města     léta 1894-1921     Budu ted citovat přímo Vás: „Snad se mi     na příbězích mých postav podařilo ukázat,     k čemu nesmiřitelnost a vypjatý nacionali-     smus vedou. Jak to dopadá, když je národ-     nost stavěna nad člověka. Když se z jazyka,     kterým hovoří, stane zbraň. Musím bohužel     říct, že jsem při psaní našla až příliš mnoho     Šikmý kostel     Karin Lednická     vázaná / 400 stran /349 Kč     paralel k dnešku." Moje otázka zní: Jakých?     Zůstanu-li tematicky u zvolené ukázky, pak     musím zmínit opětovně vzlínající nacionalis-     čerpat i z toho, co mi vyprávěli mí rodiče nebo     mus. Nebo souzení člověka podle jeho půvo-     du, jazyka. čehokoli. A vrátím-li se k předcho-     zí odpovědi, pak za stejně hrozivé vnímám     i tendence ulpívat na průmyslové minulosti,     nehledat nové a méně devastující cesty roz-     voje regionu. Území staré Karviné už jednou     za oběť průmyslu padlo, jak víme. Proč to ale     jejich přátelé.     Druhý díl byl obsáhlejší než první, má přes     600 stran. Bude mít třetí díl podobný roz-     sah? Setkáme se v něm is novými hrdiny?     Rozsah třetího dílu zatím nedokážu odhad-     nout. Ale je zcela jisté, že se v něm čtenáři     setkají s novými hrdiny - je to rodinná sága,     takže lidé se budou rodit i umírat. A kromě     opakovat? Proč dál devastovat čerstvě zaho-     jenou přírodu? Proč zahladit přítomné zbyt-     ky historie, které na Karvinsko přivádějí tak     ohromný počet návštěvníků?     toho budou do Karviné přicházet noví lidé: za     vysokým výdělkem. Nebo třeba za trest, do     táborů PTP, které vyrostly na místech nacis-     tických lágrů a kam byli po roce 1948 umisťo-     váni lidé nepohodlní nově nastalému režimu.     V jednom z rozhovorů jste uvedla, že ve     třetím díle budete pracovat i s rodinnými     vzpomínkami. Múžete k tomu prozradit něco     bližšího, být konkrétnější?     Polská scéna Těšínského divadla se chystá     Je to jednoduché - ve třetím díle už můžu     na inscenaci Šikmého kostela. Není škoda,     8 | KNIHCENTRUM.cz    

×

    Sdílení