Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 7

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

dím se po tom. Ale samozřejmě toho mám     ohromnou radost, protože tato bílá místa     v historii jsou nesmírně důležitá k pochopení     mnohého, i navýsost současného dění. Struč-     ně řečeno - škol a gymnázií, které zařadily     Šikmý kostel na seznam doporučené četby     set stran textu není moje fabulace, ale příběh     vycházející z reálných historických událostí.     Příloha vznikla ve spolupráci s mými histo-     rickými konzultanty, archivy a pamětníky.     A s radostí dodávám, že právě návazně na ně-     které materiály z obrazové přílohy se mi ozý-     nebo jej používají jako doplněk k výuce děje-     vají další pamětníci, kteří mi k různým událos-     pisu, je už docela dost. Nedávno mi psala paní     učitelka z druhého stupně základky, jestli by si     mohla z části druhého dílu vytvořit pracovní     tem dodávají další informace nebo materiály     ze svých rodinných archivů.     listy pro žáky. Samozřejmě jsem souhlasila.     Oslovili mě také studenti gymnázia, jestli bych     u nich neudělala besedu, až to bude zase     Vím, že prožíváte osudy všech hrdinů Šikmé-     ho kostela stejně, ale přesto: Je mezi nimi     takový, který vám nejvíce přirostl k srdci?     Ne. Snažím se přistupovat s maximální empa-     tií ke všem svým postavám, tedy i k těm, s je-     jichž názory a činy naprosto nesouhlasím. Je     možné. To všechno jsou moc dobré zprávy:     nejen o mých knihách, ale i o společnosti. Pro-     tože stále platí, že kdo se z historie nepoučí,     musí ji žít znovu.     pro mě velmi důležité pochopit, co člověka při-     měje – například - stát se ultranacionalistou.     To však nic nemění na tom, že je mi nesmírně     líto všech lidí, kteří důsledky přepjatého na-     cionalismu museli nést na bedrech. Čtenář     Šikmý kostel je protkaný místním nářečím     - tzv. „po našymu“. Čtenáři ovšem nemají     možnost v knize nalistovat slovníček. Je to     tedy tak, že díky kontextu porozumí nářeč-     ním výrazům i ti, kteří nejsou z regionu, kde     se děj knihy odehrává?     Ano. Pozorný čtenář porozumí, protože výz-     nam všech slov i vět je odvoditelný z kontex-     tu. A to se týká nejen slezského nářečí, ale     také polštiny, němčiny a ruštiny, které v textu     taky používám, protože bez nich by text nebyl     autentický.     Šikmého kostela ví, že dějiny naložily lidem na     Karvinsku opravdu hodně velký ranec utrpení.     Položím otázku, která zazněla v jedné z re-     cenzí na druhý díl Šikmého kostela: Mno-     hé negativní reminiscence jsou v tomto     regionu přítomny dodnes. Kolik času je     zapotřebí, aby se zacelily dějinné rány?     Je vůbec šance, že se tak někdy stane?     Šance je vždy, ale je třeba pro to něco udělat.     Konkrétně na Těšínsku vidím jako nejdůleži-     Součástí druhého dílu je také šestnácti-     stránková obrazová příloha. Jak vznikala,     tější, aby se přestaly vést dvě paralelní verze     kdo všechno se na ni podílel? Ak čemu ji     historie. Aby započala konstruktivní diskuse,     která je nutným předpokladem k tomu, aby se     mohou využít čtenáři?     Obrazovou přílohu jsem zařadila jako jakousi     tečku za příběhem, doklad toho, že těch šest     zapouzdřené problémy vyřešily. A stejně tak     důležité je, aby se region vypořádal s pozvolna     KNIHCENTRUM.cz| 7    

×

    Sdílení