Stránka letáku Knihcentrum revue 6-8/2021 – str. 26

Tento leták platí do 31. 8. 2021.
Tento leták platí do 31. 8. 2021.

Přepis textu:

rozhovor     ím se zásadně liší naše     Ucivilizace od těch minulých?     Kolik času zbývá do jejího konce?     Dá se vůbec její zánik odvrátit?     Na tyto a další otázky týkající     se naší civilizace a jak tos ní     může dopadnout, jsme se zeptali     známého českého egyptologa,     archeologa a autora několika knih     Miroslava Bárty.     Text: Kateřina Židková, foto: Olga Menzelová     Miroslav Bárta     „Věřím, že i dnes si jako lidstvo     díme."     Dokončil jste teorii o sedmi zákonech, jež     mají všechny civilizace společné. Které to     jsou?     Na základě srovnávacího studia starověkých     jejich začátku i konci stojí obvykle konflikt.     Jejich kolaps neznamená zánik, ale zásadní     přeměnu, kdy daná společnost nebo civi-     i pozdějších civilizací jsem dospěl k tomu, že     jakkoliv se od sebe liší povahou, kulturou, ja-     zykem a písmem i dochovanými památkami,     lizace obvykle přechází do jiné. Druhým je     Zákon skokové změny, který říká, žek zásad-     ním změnám ve vývoji společností a civili-     zací dochází náhle, jakoby skokově, nikoliv     lineárně. Během těchto skoků se zcela mění     přece jenom vedle toho existuje i celá řada     obecných zákonitostí, které mají všechny spo-     lečné. Pojmenoval jsem je Sedm zákonů. Je-     jich definice zároveň vysvětlují jejich povahu.     První zákon je Zákon kolapsu a regenera-     způsob jejich fungování. Třetím je Hérakleitův     zákon, podle kterého to, co přivedlo společ-     nost a civilizaci na vrchol, obvykle způsobí     i jejich krizi. Zákon sdílených hodnot a vizí říká,     že každá společnost a civilizace je založena     ce, podle kterého jsou všechny společnosti     a civilizace omezené v čase a prostoru. Na     na společně sdílených hodnotách, vizích     26 | KNIHCENTRUM.cz    

×

    Sdílení