Stránka letáku Hornbach – obklady a dlažba – str. 3

Tento leták platí do 14. 8. 2021.
Tento leták platí do 14. 8. 2021.

Přepis textu:

Plánování     O JAKÉ ROZDÍLY SE JEDNÁ?     DLAŽDICE, KAM SE PODÍVÁŠ-     EXISTUJE BEŽPOČET DRUHŮ.     Z JEMNÉ KAMENINY, ZE SKLA,     Z PŘÍRODNÍHO KAMENE     NEBO MOZAIKOVÁ DLAŽBA.     POMŮŽEME TI PŘI ROZHODOVÁNÍ!     DŘEVĚNÝ VZHLED     LESKLÝ VZHLED     KAMENNÝ VZHLED     BETONOVÝ VZHLED | MRAMOROVÝ VZHLED     Právě v silně namáhaných     Podlahové dlakl ice s mramo-     rovým vzhlede m v sobě s pojují     klasickou estet iku ušlechtilého     mramoru s výhodami dlaždice.     S tmavě dřevěným nábytkem     Vysoce lesklá dlažba je     vzhledem ke svému hladké mu     Podlahové dla ždice     s kamenným vzhledem vytváří naprosto klasický podlahový     mistnostech jsme se museli     vzdávat uš lechtilého dřevěného     nosf aoipzejp anouo jag     a lesklému povrchu mimořád- harmonický a elegantni dojem. materiál, jsou k dispozici ve     në elegantní. Velká výhoda     Přitom při individuální tvorbě vel mi hezkých a přírodních     Dlaždice s dřevěným vzhlede m techto dlaxtic spočivá v jejich podlahy diky mnoha různým     jsou o ptimální volbou mezi     barvami na dřevo a výhodami     dlaždice.     ipnsodop ze - npayzn     pastelových odstínech a mají     vlast nosti odrážení do padu     světla v místnosti. Tim působí obklady nebo podlahová     mistnost vel mi světle     provedení m, jako jsou stěnové živé vyzařování. Jako robustní| nebo moderním designovým     a odolná podlahová kryt ina se nábytkem bude mit každý styl     vel mi do bře hodí pro pokládku| zařízení patřičnou inscenaci.     do vstupní oblasti.     dlažba, neexistují hranica.     a přátelsky.     SPRÁVNÁ DLAŽDICE     SPÁRY A OKRAJE     STRUKTURA POVRCHU     TOLIK VÝHOD!     Zpracování okra jů dlaklice ovlivňuje šířku spáry,     která se opět projevuje na celkovëmiabrazu.     Kalibrované okraje:     Dlaždice jsou před vypále-     nim lisovány do formy. Tim     ziskávají okraje mimařád-     nou odalnost proti'úderüm     a nárazům a také svůj     jednotnýa pravoúhlýc for-     mát. Násled ně se dlaždice     změří a setřídí podle „kalibru" - tj. podle veli-     kosti - a dají dohro mady. Kalibrované dlaždice     jsou na roxtil od rektifikované dla žby sice stejně     Jovnoměrné e nealrak ostré dkraje.     Rektifikované hrany:     Základní pravidlo zní: místnost by měla být zdola nahoru stále světlejší;     podlaha - stěna - strop. Ale vždy se najdou výji mky; vysoké mistnosti běžně     snesou tmavé     Co se výroby týče, tak neexistují žádné velké     rozdily mezi glazovaný mi a negla zo vaný-     mi keramickými dlaždice mi - nehledě na     skutečnost, e glazované dla ždice při pro-     Dlažlice jsou hygie nic ké     údr žbu, mají del ší životnost než nějaká     jiná podlahová krytina a jsou vzhledem ke     své tepelné vodivosti dokanale vhodné pro     pokládku na podlahové to pení.     nenároč né na     - kaneckonců rozhoduje tvůj vkus!     Velko formátové, světlé dlażdice dodávají místnosti na šiř ce. Velké míst-     nosti působí diky zajímavé mu vzoru pokládky živēji. Malégmistnosti na proti     to mu získa ji diky malým dlaždicim öpticky na plnosti. V üzkyeh místnos,     tech by měly probihat obdélníkové dlaždice napřič - a ne podélně. Pokud     máš dlouhou míst nost, Ize ji opticky zkrátit zvýrazněním čelní strany. Nízké     místnosti Ize opticky roztáhnout pomocí sislé pokládky až na strop. Pokud     má tvůj byt vysaké místnosti, budou půsabit pomocí vodoravné pokládky     v kombinaci s bordurami opticky nižší. Zde by se dlažba v žádné m případě     ne měla pokládataž ke stropu!     vypalování prochá zi další fázi.     ns80     Glazované keramické dlaždice jsou odolné vůči     skvrnám, protaže jsou chráněny neprapustnou     vrstvou z tekutého skla.     U leštěných dlažd ic je obroušena tenká vrst-     va povrchu dlažby, takže jsou viditelné jemné     struktury dlaždic. Výhoda spočivá v mimořádném.     vzhledu tchto dlažtic, protaže leštěním vzniká     jžasně lesklý povrch.     Naplánuj si předem velikost svojí dlažby a vzor poktádi pravo úhlý ne bo     diagonálni. Jediné tak můžeš efektkine pracovat a ynnes sazbyteöným     odřezům! Důležité: aby të při pokládce dlažty napotkadná nghezká pře-     kvapení, mělo by se, nákupní množství naplántyat Včetně odřezků. Koupit     rovnou o në kolik dlaždic vice se do poručuje i tan, kde bude pozdēji zapotře-     bi ještě jednou ta samá dlaždice.     OCHRANA PŘED UKLOUZNU-     TÍM A TŘÍDY OPOTŘEBENÍ     houpel aisel as aoiprejg     zpracovávají po vypalo-     vání (srovnaji a ziskávají     fak jednotnou velikost     s hranami v úhlu 90°. Diky     tomu můžete poklådat se     spárou a minimální šífce     1,5 až 2 mm. Nerektifikované dlaždice se poklá-     dají se spárou o šífce 2 až 8 mm. Širší s páry kori-     guji razdilné velikosti dlažty.     Čim vyšši je takzvaná skupina opotřebeni,     tim odolnější dlaždica jsau.     II, střední pro podlahové krytiny se stredním     namä hånm, napt. nice,     koupelny a kutilské dilny     VZOR POKLÁDKY-     Razhodnuti o vzaru pokládky může být opravdový ařišek. Jak při pravoúhlé, tak     také při diagonální pokládoe platí, že je nutné dodržet několik pravidel -     pokud se jimi budes fidit, zvládneš svůj projekt pokládky dlažby s naprostou     jistotou!     Pravoúhlá pokládka podlahové dlažby:     Vyrovnej šňůru v 90° úhlu a polaž první fadu dlaždic podél šnůy,     poté pokračuj čelní stranou. Pri stejné pokládcg by měly späy     stěnových obkladů navazovat na spáry podla hových dlažtic.     Diagonální pokládka podlahové dlažby:     Vypočítej si podélnou a přičnou osu mistnosti a vy-     znač si 45° ú hel, poté podle něj vyrovnej sou běžně dlažbu. Pri     stejné pokládce by měly spáry stěnových ob kladů navazovat na     spáry podlahových dlaždic.     IV, silné pro podlahové krytiny se silným     prostory, kancaláře, hotely,     terasy     HODNĚ ŠTĚSTÍ!     Odborně provedená mantáž     a pokládka jsou bezpodmínečnými     předpoklady pro záruční plnění     v případě poš kození materiálu.     Dlaždice jsou nabízeny podle abytného a užitného     prostoru v několika třidách ochrany proti uklouz-     nutí - glazované nebo neglazované.     Napřiklad trida R9: pro ühek, sklonu > 6     až 10°, nizká hodna fa adheze, např. pro     schody, lékař ské ordinace, vstupní oblasti.     Prohlédni a vyber si z našeho     obsáhlého a rozmanitého sortimentu     ve své nejbližší prode jně HORNBACH     nebo na www.hornbach.cz.     Sleduj svůj projekt pn-line na www.hornbach.cz.     Záruka vrácení zboží do 28 dnů – také v prodejně.    

×

    Sdílení