Stránka letáku Hornbach – obklady a dlažba – str. 20

Tento leták platí do 14. 8. 2021.
Tento leták platí do 14. 8. 2021.

Přepis textu:

Jak na to?     POKLÁDKA PODLAHOVÉ DLAŽBY     NIVELAČNÍ SYSTÉM: DOKO-     NALE VYROVNÁNÍ DLAŽBY     JAK NA TO     VZORY POKLÁDKY     1 Vlož první dlaždici do lepidlového lůska. Dlaž-     a tam. Pomoci spárovacich klinů vytvoř krajní spáru     ke stěně a k sanitárním objektům. Zádná stěna není     rovná na 100 %. Tyto nerovnosti Ize odstranit po-     moci spárovacích klinů, aby se u dlažby vytvořily     spáry sTovným průběhem. Až bude sedět první dlaž-     dice, budou následovat v této lade další dlaždice.     Další dlaždici umísti přimo vedle pfedchazí a poté ji     dej stranou s odstupem spáry. To má tu výhodu, že ze     spáry nevyteče žádné lepidla. Do spár mezi jednot livými     dlaždicemi můžeš zasad it spárovací křžky. To jde dobře     u dlažtic s naprosto stejnou velikosti. Pokud jednot li vé     dlaždice nejsou stejně velké, Ize jednotlivé rozdily od-     stranit pomocí vice či méně širokých spár. Za tímto úče-     lem použij namisto spárovacich křižků şpárovací kliny.     E Na proble matických mistech jako napt. u radiá-     w as wju BAN OSo d whuwal wa pd a s Tods 13p     Dlažttce jsou flexibilni a de korativní st ånová a podlahová krytina, po mocí které můžeš vytvači indivie     duálně svůj interiér. Barva, tvar a veliko st dlaždice a také vzor pokládky mají rozhodující vliv na to, jak     je místnost vní mána.     Křížová vazba:     Ctverce nebo obdéIníky.     Všechny spáry se křiží.     Poloviční vazba:     Stejně velké obdélníky. Spáry     probihají jedním smë rem     pro vytvoření přesazení     o polovinu delky.     Ctvrtvazba:     Ste jně velké obdélniky. Spáry     prabihají jedním smēre m     pro vytvoření přesazení     o čtvrt inu défky     Spáry musí mit šířiku alespon 1,5 mm a tlouštku     3 až 12 mm. Po nanesani lepidla podlaž všechny     4 strany dlaždic sponami. E Podle formátu dlažby     použij pro každou stranu jednu něbo vice s pon. Ná-     sketiné polaž další dlažlici. Nyní do spany zasád     klinek. Obej na to, ahy nebyl-překročen bod zlomu.     Pro usnadněni tohoto proces u doporuč ujeme použit     nästavitelné kleště. O Jakmile lepidlo ztuhne, læ     dopředu vyčnívající sponu urazit, souběžně se spá-     rou, pomocí gumové palice.     SPRÁVNÁ BARVA SPÁR     U porézních, drsných, glazovaných krytin     a slinuté kameniny s jemnými páry se mohou     v dlaždici při spárování usadit barevné pig-     menty. Při výrazných kontrastech se proto     doporučuje provést zkušební spárování, aby     se oveřila čistitel nost materiálu.     Příčná vazba:     Ctverce nebo obdélniky. Všech-     ny s páry se križí v 90°. Úhel     může vykazovat libavolné     zkosení, vět šinou 45°.     Vazba rybí kosti:     Stejně široké abdé lniky.     Spáry probíhají se vzáje mným     přesazením tak, aby vznikl     klikatý vzor.     egzeA EAOSE.     Obdélaiky jsou k dispazicj v různých     délkách a šííkách. Spáry probíhají =     jedním směrem, pásy jsou různě široké,     d laždice se pokládají poděl a napřič.     PŘÍPRAVA     torových trubek musis v dlažbě vyf iznout úzké otvo-     Y. Za tímto účelo s potřebnau šiiku a délku     a razmâry přenasna- dlažbu. Poté proved nejprve     dva řezy pomóci úhfavé brusky. Dále vylom přísluš-     ný pruh pomoci štipaček nebo děrovacich kleští na     dlažbu. Dávej pozor, aby se tento kus nerozbil. Vy-     znač, si paža dovanou délku a pruh příslušně zkrat.     Na zadní stranu nanes lepidlo na dlažbu     a pruh zasad do mezery za radiátorovou trubku.     Vzniklé spáry poté vyspáruj na šiřku brusné ho kotouče.     Misto kolem Trubky můžeš zakrýt razetou.     SPĂROVÁNÍ     Podklad musi být nosný, bez trhlin, čistý a rovný.     Menší nerovnosti do 5 mm lze vyrovnat lepidle me     na dlaždice a větší po předchazí penetraci teku-     tým tmelem. Před vyrovnáním povrchu pomocí     "tekutého tmelu umisti ke stěně izalační pásy na     okraje, jelikaž tmelicí hmota se nes mí dostat ke     zdi. Tekutý tmel se razteče sám. Roztékání mů žeš     urychlit pomoci Ižice. Takto vyt vořená rovná plocha     musi ještě proschnout; za timto účele m postupuj     podlerúdajú od výrobce na obalu od výro bku. Ob-     raz pokládky naplánuj tak, abys ziskal dlažbu sco     mažná nejsymetrič těj ší nf rozlažením. Razhodujíci     je přitom hlavní smër pohledu. Ideálně si nejprve     urči středovou linii a poté vyznač souběžně se stě-     nami. U velkýchploch určených k pokládca dlažby     le založit do potěr u dilatační spáry. Ty poté při po-     O Před vyspárováním musi být dlažba čistá a suchá.     I dla žební spáry by měly být čisté, aby mbbla spá-     rovací malta pronikn out dostatečně h kupoko dovnitř     do spár. Za účelem vyspárování plochy použij nejlépe     flexibilní spárovací maltu a razmichej İL podle idajů     od výrobce. Dávkovaci vědro ti u snadní standventtaho,     správného mnažstw vo dy. Sarovaci maltu nanasgir mi obklady nebo soklovou dląžbou alaké všechny     gumovým hladítkem diagonálne ke dlažebním spáran     a nechej ji zaschnout.     Plachu poté o myj čistou-voday. Haybic ku vždy důklad-     gë umyj. Tip: Pokud si pořidis sadu na mytí dlažby,     získáš rovnou také gumové hladítko a houbičku na     d laždice. Váleček na otirání barvy zaru čuje dokona le     vyčištění houbičky.     ka Přechody mezig podlahovou dlažbou a stē ndvý-     spáry k přilehlým Sou částem vysppruj tryal     ela sticky pomocí sanitárniho silikonu.     kládce dlažby mus iš zohlednit. Pokud je to mažné,     může ti taková dilatační spåra poté posloužit jako     orientační voditko pro dlažební spáry. Tato s pára     se pazdēji vys páruje trvale elasticky, nikoli však     po mocí spârovací malty.     23     0421     S námi to zvládnete.     HORNBACH    

×

    Sdílení