Stránka letáku Enapo – podzimní magazín – str. 23

Tento leták platí do 18. 9. 2021.
Tento leták platí do 18. 9. 2021.

Přepis textu:

ENAPO     Podzimní křížovka o 10 cen     Pro deset z vás máme připraveny AVE poukázky v hodnotě žovky. Tajenku zasílejte nejpozději do 21. 10. 2021 bud přes     200 Kč na nákupy v prodejnách ENAPO, které vylosujeme ze soutěžní formulář na www.enapo.cz nebo poštou na adresu:     všech došlých správných odpovědí s tajenkou Podzimní kří-     ENAPO OBCHODNÍ a.s., Nad Ovčírnou V. 1778, 760 01 Zlín.     Iniciály     astronauta Lachtani     Aldrina     Pravoslavný     mužský     klášter     Usychat     (o květině)     Jméno     výtvarníka     Lhotáka     4. část     Kód pro     Čínu     Kyselá     pochutina     Poukázka     Název     Verdiho     Přitakání     Zvrácení     na peníze | souhlásky     TAJENKY     оpera     Statný     listnáč     MPZ     Lesotha     Vysoko-     horský     nosič     Střední     smyčcový     nástroj     Býv. ruští     revoluc.     1. část     TAJENKY     Stará     SPZ Ostravy     Druh     obilí     Vlastnost     Pohybová     zájmová     činnost     Záchvat     zuřivosti     slovesa     3. část     TAJENKY     Citoslovce     houpání     Úžlabina     Úžas     Zavýsknutí     Finiš     v cyklistice     Oční     bělima     Jméno     herečky     Chadimové     Hybné     ústrojí     Noční     pták     Šermířská     bodná zbraň     Slovesná     předpona     Přípravek     do koupele     Lesklé     bonbony     Německá     karetní hra     Značka     molybdenu     Japonský     výrobce     Pocit     nevolnosti     tiskáren     Vašek     Chemická     značka     radonu     Měkká hud.     stupnice     Taneční     zábavy     Zkr. Evrop.     poker. tour     Neprůchod-     nosti střev     Vření     Jemu     patřící     2. část     TAJENKY     Někoho     zpomalit     Inic. zpěv.     Lounové     Opice     (knižně)     Vztahující     se k týmu     Latinská     předložka     Značka     galia     Toxický     prvek (-e-)     Městnání     krve     Havajský     pozdrav     Zurčet     Reka     v jižní     Francii     Pro tento     případ (lat.)     Domácky     Epopej     Kilogramy     Alan     Jméno     zpěvačky     Langerové     Trubičky     Operátor     mobilní sítě     Inic. hereč.     Kolářové     Zn. kancelář.     svorek     Ruská zelná     polévka     Který     (knižně)     Hor. Špičáky     mrožích     samců     Zkratka     Trhavina     pro     polyetylen     Osobní     zájmeno     Jejda     Nápověda:     ELAIN;     ESEŘI;     GERS; ILEY;     LÁVRA;     NA-;     NAUZEA:     OKI; ŠČI     5. část     TAJENKY     Kyselina     olejová     Radová     Irská     zpěvačka     číslovka     Utajený     (-9)     SOUTĚŽNÍ KUPÓN     ODPOVĚĎ NA TAJENKU PODZIMNÍ KŘÍŽOVKY     Znění tajenky:     Svým podpisem uděluji, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnich údajů a s účinnosti od 25.05.2018 Nařizenim Evropského parlamentu a rady     (EU) 2016679, o ochraně osobnich údajů (GDPR), souhlas se zpraçovánim mých osobnich údajů, v rozsahu: jméno, přijmeni a adresa, společnosti ENA PO OB-     CHÓDNÍ a.s., se sidlem Jožky Silného 2683/14, 76701 Kroměřiž, IČ: 26946131. Souhlas uděluji pro účely účasti mé osoby v soutěži „Výherni křižovka oceny", po-     řádané společnosti ENA PO ÓBCHODNÍ a.s. V pří padě výhry uděluji ta ké souhlas ke zveřejněni mých osobnichúdaj ů v rozsahu jméno, přijmeni a město (obec) na     webových stránkách pořadatele, tj. společnosti ENAPO OBČHODNÍ a.s., a to pro účel vyhodnoceni soutěže. Souhlas uděluji po dobu nezbytně nutnou vzhledem     k průběhu a vyhodnoceni soutěže, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Jsem si vědom toho, že uděleni souhla su je dobrovol né a že jej mohu kdykoli odvolat.     Datum a podpis:     Jméno a příjmení:     Adresa:    

×

    Sdílení