Stránka letáku ENAPO – letní magazín – str. 31Tento leták již není platný. Zpět na hlavní stránku


Tento leták platí do 12. 6. 2021.

Přepis textu:

ENAPO     Letní křížovka o 15 cen     žovky. Tajenku zasílejte nejpozději do 11. 7. 2021 pouze na     Pro patnáct z vás máme připraveny AVE poukázky v hodno- kompletně vyplněném soutěžním kuponu na adresu: ENA-     tě 200 Kč na nákupy v prodejnách ENAPO, které vylosujeme PO OBCHODNÍ a.s., Nad Ovčírnou V. 1778, 760 01 Zlín,     ze všech došlých správných odpovědí s tajenkou Letní kří-     nebo přes soutěžní formulář na www.enapo.cz     Střibřitá     sladkovodní Humanista     Iniciály     sochaře     Horolezecký     úchop     Egyptský     chrámový     komplex     Pytlácké     nástrahy     Pravoslavný     Citoslovce     zasyknutí     Názy     knih     Tety     rodičů     Výzva     Svoje     Otáčet se     obraz     гyba     Zoubka     Části     Nástroj     na žnutí     skeletu     Povrch     Malý ret     trávy     Plavidlo     z klád     Značka     kilo ampéru     1. část     TAJENKY     Akvarijni     rybka     Hudebni     Obchodní     dům     (zkratka)     skladba     Stavebnice     Jurský     útvar     modelu lodi     Каргovita     ryba     Desková     Iniciály     rež Trojana     Typická     vůně     Pisečný     přesyp     Omastek     Opak nad     hra     Hudební     těleso     Latinský     pozdrav     Sekundámi     amid     Slezské     město     Totiž (ob.)     Olovo,     železo     a zlato     Obracet pů-     du pluhem     Metamorf.     homina     Citace     Bicykl     Solmizační     slabika     Reklamni     šoly     MPZ     Meknutí     Španělský     určitý     člen     Nevzit     Slavný     člověk     s sebou     Islandu     Lyž. sti. na     Šumavě     Źralok     ä rejnok     Na žádné     místo     Zpívaná     Brouk     vruboun     Mexický     papoušek     melodie     Plody     jablone     (beze     slov)     posvátný     Stromořadí     Travnatá     step     Lázeňské     město     v Belgi     Litinový     plát     Vesnice     Zn. radia     Sbirka     islandských     Severské     Setina     Německý     filozof     hektaru     (slovensky)     Nájezd     muž jméno     Lýčí     básní     Norský     dramatik     Uzemí     Krkonošská     s kom-     plexem     řeka     Zkr. Üst.     rady odborů     Prací     prostředek     budov     Opotřebení     povrchu     třen im     Přitok Irtyše     2. část     TAJENKY     Plášt     Vraní     3. část     abája     citoslovce     TAJENKY     Nápověda:     ABA; BAT;     Anglicky     „netopýr"     Jméno     Chaplinovy     manže lky     Záchvat     zuřivosti     EDDA; IMID; OM;     SKARN; TETRA; TOKÁTA     ODPOVĚĎ NA TAJENKU LETNÍ KŘÍŽOVKY     SOUTĚŽNÍ KUPÓN     Znění tajenky:     Svým podpisem uděluji, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnich údajů as účinnosti od 25.05.2018 Nařizenim Evropského parlamentu a rady     (EU) 2016/679, o ochraně osobnich údajů (GDPR), souhlas se zpracová ni m mých osobnich údaj ů, v rozsahu: jméno, přijmeni a adresa, společnosti ENAPO OB-     CHÓDNÍ a.s, se sidlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměřiž, IČ: 26946131. Souhlas uděluji pro účely účasti mé osoby v soutěži „Výherni křižovka o ceny", po-     řádané společnosti ENAPO ÓBCHODNÍ..s. V připadě výhry uděluji také souhlas ke zveřejnění mých osobnich údajů v rozsahu jméno, přijmeni a město (obec) na     webových stránkách pořa datele, tj. společnosti ENAPO ÓBČHODNÍ a.s., a to pro účel vy hodnoceni soutěže. Souhlas uděluji po dobu nezbytně nutnou vzhledem     k průběhu a vyhodnoceni soutěže, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Jsem si vēdom toho, že uděleni souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.     Datum a podpis:     Jméno a příjmení:     Adresa:    

×

    Sdílení